ARABESCATO

Vân đá trắng

Kích thước 59,6 x 59,6 cm

Bề mặt: Bóng mờ